Vol 8, No 2 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Monika Sharma, Abhineet Saxena, Somya Choubey, Satish Chand Sharma, Ravi Gupta
PDF
1-16
Pradeep Kumar Saket, Rohit Choudhri, Rajeev Saket, Rohit Ahirwa
PDF
32-36
Abhishek Shrivastava, Mukesh Kumar Nag, Saksham Bajpai
PDF
16-22
Komal Ananda Palande, Dipali Jadhav, Kirti shamarav bhosale, Aishwarya Dnyandev Taware, Rituja Pradip Nimbalkar
PDF
37-43
Raj Vishwakarma, Tushar Mandrah, Dileep Mourya, Yogesh Patel
PDF
23–30