Vol 8, No 1 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Rathindra Nath Biswas
PDF
13-24
Pramod Maurya, Sahil Deepak More, P. Prasanna Venkatesh, Kartik Shankar Madye, Paramjit Thakur
PDF
25-28
Pramod Maurya, Paramjit Thakur, Shreyas Santosh Padyal, Gaurav Bhau Dalvi, Chinmay Chandrakant Shinde
PDF
21-26
Shubhaseesh Srivastava
PDF
17-20
Shweta Varshney
PDF
27-30