Vol 8, No 1 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Viraj Sharma, Siddhant Pol, Namitha Nair, Abhishek Bari, Sunil Jankar
PDF
1-8
Mohammed Khan Kawish, Ravindra N. Tanawade, Ajinkya M. Kank, Omkar A. Kharatmol, Devakant Baviskar
PDF
9-13
R Ganesh
PDF
31-35
Saurabh Kalekar, Suraj Padalkar, Suraj Gore, Sushant Kawle, Nilesh Chanewar
PDF
15-30
Shubhaseesh Srivastava
PDF
36-39