Vol 9, No 1 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Arya Dusane, V .G. Lachke, Nagpure Chaitanya, Shalvi Bidve, Om Borse
PDF
1-5
Dinesh Burande, Samarjeet G. Chavan, Rohit K. Jagadale, Aryan D. Gokhale, Sushant S. Patil
PDF
6-12
Parshuram Sonawane, Chetan Patil, Piyush Bhamare, Nagesh Sonkamble, Sandesh Kshirsagar
PDF
13-21
Tejasvi Avhad, Y.S. Modhe, Chavan Revati, Gayke Mayuri, Agavan Siddhant
PDF
22-28
Yashika Khandelwal, Palak Gupta, Priyal Jain, Vartika Jain, Shazia Haque
PDF
29-35