Vol 6, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Sagar T Jagtap, Komal U Guldagade, Siddhesh Bhobekar, Soumitra Pal, Pramod Deshmukh
PDF
1–5
Ravindra Balu Supe, Mayur Narendra Shirke, Harshad Shankar Umtol, Madhukar B. Sorte
PDF
6–11
Abhishek Kumar, Pradip Pimple, Nayan Thakur, Pravin Palve
PDF
12–16
Jayesh Patil, Vipul Patil, Akshay Patil
PDF
17–20
Tushar N. Talware, Harshada N. Jambhale, Kishan B. Teli, Madhukar B. Sorte
PDF
21–28