Vol 8, No 1 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Abhishek Pawar, Sarvesh Sawant, Pramod Deshmukh, Alpesh Choudhari, Nikhil Sawant
PDF
1-10
Pramod Maurya, Paramjit Thakur, Hiral Barot, Lokesh Wagh, Sneha Shikhare, Pranil Savale
PDF
19-22
Krishna Lok Singh, R. Karthikeyan, R Sridhar, Panneer Selvam
PDF
23-38
Shweta Varshney
PDF
15-18
Shubhaseesh Srivastava
PDF
11-14