Vol 6, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Sreejith Sreenivasan, Harshad Thakur, Omkar Patil, Vinod Inkar, Yashwant Sawant
PDF
1–4
Tushar Borse, Siddhesh Ghuge, Shardhul Chakor, Vikram Paradke
PDF
5–8
Ashish Dhumal, Manish Gaikwad, Saurabh Matal, Suraj Jaiswar, Sunil Vishnu Jankar
PDF
9–12
YashKiran Prabhu, Prathmesh Surendra Sawardekar, Abdullah Mohammed Sadique Shaikh, Viraj Vijay Danve, Devakant Baviskar
PDF
13–18
Pooja Ramesh Kamble, Rasika Pradeep Bhavsar, Rituja Rajendra Jadhav, Mitali Mahtre, Sunil Jankar, Vinay Kadam
PDF
19–24