Vol 6, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Gaurav S. Patil, Siddharth R. Thombre, Ajay B. Rathod, Madhukar B. Sorte
PDF
1-6
Jeevan Bhaskar Pawar, Mitali Mhatre, Akash Anand Pawar, Vishal Dnyanu Pavane, Sunil Jankar
PDF
7-10
Ameya Ajay Mallya, Mohammad Zeeshan, Mony Panjabrao Suradkar, Prathamesh Prakash Tambe, Sunil Vishnu Jankar, Chinmay Mohanty
PDF
11-17
Madhukar Sorte, Arnesh Pramod Kapse, Yash Sanjay Dalvi, M. B. Sorte, Kedar Sanjay Chavan
PDF
18-20
Nupur Arvind Patil, Shailesh Anil Jadhav, Shaikh Mohd Shazaan Mohd Nazim, Vaibhav Mahendra Chavan, Keval Khandu Patil
PDF
21-24